Smelten (faseovergang)

Gesmolten ijzer

Smelten is in de natuurkunde de faseovergang van een vaste stof naar een vloeistof.

Voor een zuivere stof geldt dat het smelten plaats vindt bij een vaste temperatuur. Deze temperatuur heet het smeltpunt. Een mengsel vertoont vaak geen vaste temperatuur tijdens het smelten, maar een langzaam toenemende temperatuur. Dit is het smelttraject.

Voorbeelden:

  • ijs smelt bij 0°C tot water
  • chocola smelt bij ca. 35°C tot vloeibare chocola